DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 • daňové poradenství pro podnikatele i fyzické osoby
 • daňové poradenství pro s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.
 • zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, přiznání k dani silniční, k dani z nemovitosti, k dani z převodu nemovitostí, atd.
 • související povinné přehledy, např. souhrnné hlášení, které je nutno zasílat finančnímu úřadu elektronicky, apod.
 • odklad podání daňového přiznání a odklad platby daně z příjmu
 • sestavení vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • sestavení vyúčtování srážkové daně
 • zastupování před finančním úřadem v běžných záležitostech jako je vyhotovení daňového přiznání
 • zastupování a pomoc při daňových kontrolách a vytýkacích řízeních
 • kvalitní práci provádí daňový poradce s registrací u Komory daňových poradců České republiky
 • daňové poradenství pro obce a neziskové organizace
 • ÚČETNICTVÍ

 • vedení účetnictví firem (dříve podvojné účetnictví)
 • zpracování daňové evidence podnikatelů (dříve jednoduché účetnictví)
 • práci v nejnovější verzi účetního programu Money S4, FORM studio a MRP K/S
 • účetní poradenství, optimalizace daní
 • sestavení daňového přiznání, rozvaha, výsledovka
 • přehledy pro potřeby řízení firmy (od jednoduchých sestav z účetního programu po rozsáhlý reporting vč. komentářů a grafů)
 • zjednodušení vaší administrativy
 • možnost převzetí vedení účetnictví i v průběhu roku
 • sestavení povinných statistických výkazů, INTRASTAT
 • rekonstrukce účetnictví
 • účetní dohled nad Vaším účetnictvím, metodické vedení a pomoc při řešení konkrétního problému
 • zastupování na úřadech, zastupování při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, úřadu práce apod.
 • vedení účetnictví pro obce a neziskové organizace
 • zpracování metodiky v oblasti účetnictví, daní pro obce a neziskové organizace
 • FINANČNÍ ANALÝZA

 • poradenství v oblasti cash-flow.
 • kvalitní finanční analýza: hodnocení majetkové a kapitálové struktury podniku, diagnóza finanční situace podniku pomocí poměrových ukazatelů, pyramidálních rozkladů, bonitních i bankrotních modelů, vyhodnocení hospodaření klienta včetně zhodnocení struktury nákladů a výnosů.
 • zpracování metodiky v oblasti vnitropodnikového účetnictví. Řešení vnitropodnikového hospodářství. Přiřazení nákladů a výnosů na střediska a činnosti.
 • poradenství v oblasti plánování.
 • poradenství v oblasti kalkulací. Zpracování kalkulací produktů.
 • LIKVIDACE SPOLEČNOSTÍ

 • zajištění vedení účetnictví po celou dobu likvidace
 • zpracování a podání veškerých daňových přiznání, požadovaných v průběhu likvidace legislativou ČR
 • daňová optimalizace celého procesu likvidace
 • komunikace se soudy, správci daně, OSSZ, zdravotními pojišťovnami
 • postup při jednání s věřiteli i dlužníky dle požadavků společníků či akcionářů
 • ŠKOLENÍ

 • Zabýváme se školením v oblasti účetnictví, daní a financí. Připravíme školení ve Vámi preferovaných prostorách podle Vašich specifických požadavků. Vytváříme program jak pro jednotlivce, skupiny, firmy tak pro veřejnou správu.
 • Ing. Dagmar Podlucká spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, kde přednáší předmět Daně1.
 • JINÉ SLUŽBY

 • přednášková činnost
 • školení zaměstnanců, vedení společností, statutárních orgánů v oblasti účetnictví a daní
 • zpracování metodiky v oblasti účetnictví, daní
 • příprava podkladů pro insolvenční řízení za stranu věřitele i dlužníka, spolupráce s insolvenčním správcem a soudem v průběhu IŘ